Jak szkolimy?

Naszym celem jest wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klienta. Podstawowe zasady, jakimi kierujemy się w działaniu to: indywidualne podejście do każdego klienta, rzetelność, kreatywność, profesjonalizm, zdolność dostosowania się do potrzeb klienta.

Starając sie zapewnić maksymalną satysfakcję i zadowolenie naszych klientów oferujemy przeprowadzanie kursów na wszystkie wózki jezdniowe (widłowe) pod okiem starannie wyselekcjonowanej grupy instruktorów charakteryzujących się rozległą wiedzą techniczną i doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń na różnym etapie zaawansowania. Nasi wykładowcy to wyspecjalizowani fachowcy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prawa pracy, z wieloletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym (poświadczone certyfikatami Akademii UDT). Tematyka szkoleń wynika z obowiązujących przepisów i mają charakter obligatoryjny zgodnie z obowiązującymi i zatwierdzonymi programami z Urzędu Dozoru Technicznego.

Kursy realizujemy według aktualnych programów szkoleniowych zatwierdzonych w Urzędzie Dozoru Technicznego

Wózki jezdniowe podnośnikowe: 

I WJO/28/08/2018 (specjalizowane)

II WJO/33/08/2018

III WJO/33/08/2018

Bezpieczne użytkowanie butli gazowych - 60/10/2018/BUB

Wózki niepodlegające pod Urząd Dozoru Technicznego:                                                     

platformowe, ciągnikowe, pchające - 56/10/2018/W-PCP

unoszące - 60/10/2018/W-U

WÓZKI JEZDNIOWE POZDNOŚNIKOWE: NAZWA, DEFINICJA I PODLEGANIE

Wózki podnośnikowe są to mechaniczne pojazdy kołowe o napędzie silnikowym (elektryczne, spalinowe, gazowe) nazywane urządzeniami transportu bliskiego (UTB) stosowane przy magazynowaniu i używane głównie przy załadunki i rozładunku towarów. Najczęściej kojarzone są z potoczną nazwą jako wózek widłowy, sztaplarka, paleciak. Podnośnikowy, bo podnośni ładunek który najczęsciej jest położny na palecie, a paleta na osprzęcie wózka jakim są widły które podnoszą się w góre lub w dół za pomocą masztu. Urząd Dozoru Technicznego pod które wózki podnośnikowe podlegają klasyfikuje je wg. kategorii III WJO, II WJO, I WJO, odmiany/typu i sposóbu obsługiwania/kierowania: prowadzone za pomocą dyszla, zdalnie sterowane, kierowane stojąc na podeście, z fotelem dla kierowcy, z wysiegnikiem, z osobą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Wózki jezdniowe podnośnikowe – wszystkie podlegają dozorowi technicznemu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

UWAGA ZMIANA W UPRAWNIENIACH  !!!

Zgodnie z wejście w życie 10 sierpnia 2018 nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2018 r. Uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi i egzamin Państwowy na wózki jezdniowe, podnośnikowe (widłowe) jest przeprowadzany TYLKO I WYŁĄCZNIE przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Natomiast wcześniejsze uprawnienia które nie były zakończone egzaminem UDT i były ważne z tkz. imiennymi zezwoleniami pracodawcy STRACĄ LUB JUŻ STRACIŁY SWOJĄ WAŻNOŚĆ zgodnie z harmonogramem zawartym w Rozporządzeniu, pierwsze już na koniec 2019 roku, a ostatnie w 2021.

 

PROWADZIMY SZKOLENIA DLA NOWYCH OSÓB JAK I DLA OSÓB KTÓRE POTRZEBUJĄ ODNOWIĆ SWOJE STARE UPRAWNIENIA KTÓRE W MYŚL WEJŚCIA NOWEGO ROZPORZĄDZENIA BĘDĄ TRACIŁY SWOJĄ WAŻNOŚĆ.

wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.,

wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,

wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

NOWELIZACJA USTAWY O DOZORZE TECHNICZNYM

Natomiast 12 grudnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym. Większość przepisów z nowelizacji ustawy wejdzie w życie już 1 stycznie 2019, a część 1 czerwca 2019

Jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza nowela ustawy jest wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez organy jednostek dozoru technicznego dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

W art. 22 ust. 3a ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym czytamy:

 Zaświadczenia kwalifikacyjne osób, o których mowa w ust. 3, są wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować..

Zmiany te mają mieć bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo w zakresie eksploatowania urządzeń technicznych, co wykazują coroczne analizy wypadków przeprowadzane przez UDT. Z analiz UDT oraz sprawozdań PIP wynika, że przyczyną ponad 90% nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń przy urządzeniach technicznych objętych przepisami o dozorze technicznym są błędy eksploatacyjne.

Z najnowszej analizy UDT za 2016 r. „Analiza nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych” wynika, że za śmierć 24 osób oraz obrażenia ciała u 185 osób odpowiadają w 94,5% błędy eksploatacyjne.

Przedłużanie ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych będzie bezpłatne. Podstawą przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych jest wykonywanie czynności zawodowych przez okres 3 lat w okresie 5 letnim poprzedzającym złożenie wniosku o przedłużenie kwalifikacji. Potwierdzenie wykonywania tych czynności będzie miało formę oświadczenia (bez zbędnych dokumentów i zaświadczeń).

Z informacji jakie podaje Urząd Dzoru Technicznego nowelizacja dotyczy

- około 1200000 operatorów w Polsce.

Obecne przepisy nowej ustawy o dozorze technicznym posługują się też terminologią w zakresie określania  wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji (opłaty za egzaminy), która nie jest stosowana od 2003 r. W związku z tym konieczne stało się dostosowanie przepisów do obecnego stanu prawnego, regulowanego m.in. przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Podstawa opłaty: art. 23 ust. 4 zmienionej ustawy o dozorze technicznym w zw. z art. 20 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie: do 7 roboczego dnia lutego każdego roku kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia  9  lutego 2018 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r.

 

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 r. wyniosło 4271,51 zł.

W związku z tym obecna cena egzaminu kwalifikacyjnego UDT z 152 zł ulega zminie i na dzień 01.01.2019 wynosi 160,18 Kwota będzie obowiązywała do 31.03.2019r. Zmiany cen egzaminów będą ulagały co kwartał zgodnie z GUS który to wylicza na podstawie 3.75% średniego wynagrodzenia.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20001221321/U/D2000132...

 

JAK SZKOLIMY ??

 

  • SZKOLIMY OSOBY INDYWIDUALNE. DOJEŻDŻAMY DO KLIENTA. ORGANIZUJEMY SZKOLENIA NA ZLECENIA ZAKŁADÓW PRACY DOSTOSOWUJĄC SZKOLENIE DO POTRZEB I WYMOGÓW FIRM ORAZ INSTYTUCJI SZKOLNYCH. OFERUJEMY SZKOLENIA DO OBSŁUGI WSZYSTKICH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH, PODNOŚNIKOWYCH III WJO, II WJO, I WJO, WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH, ORAZ POZOSTAŁYCH WÓZKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH POD UDT : NAŁADOWNE, UNOSZĄCE, CIĄGNIKOWE.
  • SZKOLIMY RÓWNIEŻ NA INNE URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO TAKIE JAK SUWNICE, PODESTY, WCIĄGNIKI, WCIĄGARKI, ŻURAWIE, DŹWIGI ITP.

 

SZKOLENIE Z OBSŁUGI WÓZKÓW OBEJMUJE: 3 rodzaje napędów silnikowych występujące w wózkach jezdniowych (spalinowe, elektryczne, gazowe na gaz propan butan) W uprawnieniach nie ma ograniczenia udźwigu i wysokości składowania. Mogą ewentualnie występować wyłączenia wózków w zależności od kategorii np. specjalizowanych z kat. I WJO. Jest możliwość ubiegania się od razu o najwyższą kategorię uprawnień występującą w wózkach (I WJO) - wózki specjalizowane które występują w 2 róznych typach:

- ze zmiennym wysięgiem ( potoczne ładowarki teleskopowe typu Manitou, JCB, Merlo) do których można zamonotwać szerg róznych osprzętów (widły, łyżkę, żuraw, podest, sprzęt rolniczy itp)

- z unoszoną kabiną operatora wraz z ładunkiem (systemowe do komisjonowania/ kompletowania zamówień na wysokości z angielskiego MAN UP ORDER PICKER)

Uzyskanie najwyższej kategorii I WJO daje nam również możliwość obsługi wózków z niższych kategorii II WJO i III WJO, a zdajemy tylko jeden egzamin.

Nasi kursanci odbywają szkolenie z doświadczonymi i dyplomowanymi instruktorami Akademii UDT. Szkolenie odbywa się wg. aktualnie zatwierdzonego programu UDT i możesz nas znaleźć w spisie aktualnych firm szkoleniowych na stronie internetowej UDT, oraz RIS (Rejestrze Instytucji Szkoleniowych) Kurs składa się z zajęć teoretycznych wg. tematyki oraz zajęć praktycznej nauki jazdy wózkiem bez ograniczeń godzinowych. Każdy uczestnik otrzymuje profesjonalnie opracowane przez nas wszystkie materiały do nauki. Godziny i terminy jazdy praktycznej dostosowujemy indywidualnie do każdego kursanta i rytmu pracy. Na spotkania można umawiać się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych lub popołudniowych. Nie masz czasu w tygodniu bo pracujesz do późna, a więc mamy dla ciebie rozwiązanie : organizujemy raz w miesiącu po wcześniejszym uzgodnieniu instruktora danego oddziału naszej firmy. Kurs w weekendy dla grupy min 3-4 osoby (szczegóły u instruktora).

Wymagania wobec przyszłego operatora ubiegającego się o uprawnienia w dniu rozpoczęcia szkolenia to: 18 lat, minimum szkoła podstawowa oraz dodatkowo płatne badania psychotechniczne. Z myślą o Naszych klientach współpracujemy i kierujemy do pracowni psychologicznej na tego typu badania bez stania w kolejkach w przychodniach. Umawiasz się na dowolny, dany dzień i godzinę.

Wśród naszych pracowników są konserwatorzy Urzędu Dozoru Technicznego, którzy dbają, aby sprzęt na którym Państwo jeździcie był w nienagannym stanie technicznym ! Wszystkie nasze wózki są zarejestrowane w UDT, posiadają aktualną pozytywną decyzję z UDT o dopuszczeniu do eksploatacji.

ZAPISZ SIĘ I BĄDŹ KOLEJNYM ZADOWOLONYM KLIENTEM NASZEJ FIRMY.

 
Dbając o kwalifikacje pracownika dbasz o własny interes. Tylko firmy posiadające wykwalifikowany personel będą skutecznie realizować zyskowne kontrakty. Dzięki szkoleniom, a co za tym idzie uprawnieniom operatorskim unikasz przestojów na magazynie lub budowie. Szkoląc pracownika zyskujesz wykwalifikowany personel oraz spokój i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA W 6 NASZYCH ODDZIAŁACH.